A S.C BFL BUILD TECHNOLOGY S.R.L. (Szabadság tér 12, Gyergyószentmiklós, Hargita megye RO-535500) által üzemeltetett BFLconstruct.ro oldalon gyűjtött adatok harmadik félnek nem kerülnek kiadásra, személyhez nem köthető statisztikai adatokhoz szolgáltatnak alapot, csupán indokolt esetben vannak felhasználva kapcsolatfelvételi szándékkal és a hatályos törvényeknek megfelelően vannak kezelve:

  • Legea nr.506/2004: Lege privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice
  • Legea nr.82/2012: Legea nr.82/2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului
  • Legea nr.677/2001: Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Mit nevezünk személyes adatnak?

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Összességében tehát az adatgyűjtés és kezelés jogalapját az érintett hozzájárulása adja.